Podmínky ochrany osobních údajů

Obchodní partner ( zákazník ) společnosti YABOK s.r.o.,

IČO: 27204235, sídlem 5. května 267/51, 289 24 Milovice (YABOK):

 1. A.BERE NA VĚDOMÍ

že YABOK zpracovává osobní údaje zákazníka, kterými jsou:

  • ïjméno a příjmení obchodního partnera ( zákazníka )
  • ïadresa dodání služby nebo zboží obchodního partnera ( zákazníka )
  • ïemailová adresa, telefonní číslo obchodního partnera ( zákazníka ) (dále jen: „osobní údaje“)

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že zpracování osobních údajů YABOK je nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy mezi obchodním partnerem ( zákazníkem ) a YABOK a pro plnění práv a povinností YABOK z takto uzavřené smlouvy.

 

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že YABOK osobní údaje zpracovává k účelům: (i) splnění práv a povinností ze smlouvy uzavřené s obchodním partnerem (zákazníkem), (ii) vedení interní evidence pro případ reklamace, (iii) vedení interní evidence pro případ právních sporů.

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že YABOK osobní údaje zpracovává pro tyto účely po dobu trvání smluvního vztahu a pro účely (ii) dva roky a pro účely (iii) čtyři roky po dodání plnění nebo po skončení smlouvy.

 1. B.UDĚLUJE SOUHLAS

se zpracováním jeho osobních údajů YABOK pro účely:*)

  • ïmarketingové a reklamní účely YABOK
  • ïzasílání nabídek YABOK
  • ïstatistické a obchodní účely YABOK
  • ïpropagace YABOK uvedením jména a příjmení zákazníka jako reference

Po dobu trvání spolupráce.

Obchodní partner ( zákazník ) má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 1. C.JE INFORMOVÁN O SVÝCH PRÁVECH:

Obchodní partner ( zákazník ) má vůči YABOK tato práva:

  • ïžádat potvrzení, zda a které jeho osobní údaje jsou zpracovávány
  • ïžádat přístup ke všem jeho osobním údajům, které YABOK zpracovává
  • ïžádat informace o opatřeních, která byla přijata k ochraně zpracovávaných osobních údajů
  • ïzískat od YABOK informace o účelu zpracování a době uložení osobních údajů.
  • ïžádat od YABOK opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, nebo jejich doplnění
  • ïvýmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, b) zákazník odvolal svůj souhlas a zároveň není zpracování osobního údaje možné podřadit pod jiný právní důvod zpracování, c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; leda je zpracování YABOK podle všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné.
  • ïžádat po YABOK omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) zákazník popírá jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti, b) zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, c) YABOK již osobní údaje nepotřebuje, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Zpět do obchodu