Podmínky ochrany osobních údajů

TENZI.cz, s.r.o.

IČO: 14003902, sídlem Topolová 915, 289 24 Milovice:

 1. A.BERE NA VĚDOMÍ

že TENZI zpracovává osobní údaje zákazníka, kterými jsou:

  • i   jméno a příjmení obchodního partnera ( zákazníka )
  • ii  adresa dodání služby nebo zboží obchodního partnera ( zákazníka )
  • iii emailová adresa, telefonní číslo obchodního partnera ( zákazníka ) (dále jen: „osobní údaje“)

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že zpracování osobních údajů TENZI je nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy mezi obchodním partnerem ( zákazníkem ) a TENZI a pro plnění práv a povinností TENZI z takto uzavřené smlouvy.

 

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že TENZI osobní údaje zpracovává k účelům: (i) splnění práv a povinností ze smlouvy uzavřené s obchodním partnerem (zákazníkem), (ii) vedení interní evidence pro případ reklamace, (iii) vedení interní evidence pro případ právních sporů.

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že TENZI osobní údaje zpracovává pro tyto účely po dobu trvání smluvního vztahu a pro účely (ii) dva roky a pro účely (iii) čtyři roky po dodání plnění nebo po skončení smlouvy.

 1. B.UDĚLUJE SOUHLAS

se zpracováním jeho osobních údajů TENZI pro účely:*)

  • ïmarketingové a reklamní účely TENZI
  • ïzasílání nabídek TENZI
  • ïstatistické a obchodní účely TENZI
  • ïpropagace TENZI uvedením jména a příjmení zákazníka jako reference

Po dobu trvání spolupráce.

Obchodní partner ( zákazník ) má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 1. C.JE INFORMOVÁN O SVÝCH PRÁVECH:

Obchodní partner ( zákazník ) má vůči TENZI tato práva:

  • ïžádat potvrzení, zda a které jeho osobní údaje jsou zpracovávány
  • ïžádat přístup ke všem jeho osobním údajům, které TENZI zpracovává
  • ïžádat informace o opatřeních, která byla přijata k ochraně zpracovávaných osobních údajů
  • ïzískat od TENZI informace o účelu zpracování a době uložení osobních údajů.
  • ïžádat od TENZI opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, nebo jejich doplnění
  • ïvýmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, b) zákazník odvolal svůj souhlas a zároveň není zpracování osobního údaje možné podřadit pod jiný právní důvod zpracování, c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; leda je zpracování TENZI podle všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné.
  • ïžádat po TENZI omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) zákazník popírá jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti, b) zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, c) TENZI již osobní údaje nepotřebuje, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
Zpět do obchodu