Podmínky ochrany osobních údajů

TENZI.cz, s.r.o.

IČO: 14003902, sídlem Topolová 915, 289 24 Milovice:

 1. A. BERE NA VĚDOMÍ

že TENZI zpracovává osobní údaje zákazníka, kterými jsou:

 • i   jméno a příjmení obchodního partnera ( zákazníka )
 • ii  adresa dodání služby nebo zboží obchodního partnera ( zákazníka )
 • iii emailová adresa, telefonní číslo obchodního partnera ( zákazníka ) 

(dále jen: „osobní údaje“)

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že zpracování osobních údajů TENZI je nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy mezi obchodním partnerem ( zákazníkem ) a TENZI a pro plnění práv a povinností TENZI z takto uzavřené smlouvy. 

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že TENZI osobní údaje zpracovává k účelům: (i) splnění práv a povinností ze smlouvy uzavřené s obchodním partnerem (zákazníkem), (ii) vedení interní evidence pro případ reklamace, (iii) vedení interní evidence pro případ právních sporů.

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že TENZI osobní údaje zpracovává pro tyto účely po dobu trvání smluvního vztahu a pro účely (ii) dva roky a pro účely (iii) čtyři roky po dodání plnění nebo po skončení smlouvy.

 1. B. UDĚLUJE SOUHLAS

se zpracováním jeho osobních údajů TENZI pro účely:*)

 • marketingové a reklamní účely TENZI
 • zasílání nabídek TENZI
 • statistické a obchodní účely TENZI
 • propagace TENZI uvedením jména a příjmení zákazníka jako reference

Po dobu trvání spolupráce.

Obchodní partner ( zákazník ) má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 1. C. JE INFORMOVÁN O SVÝCH PRÁVECH:

Obchodní partner ( zákazník ) má vůči TENZI tato práva:

 • žádat potvrzení, zda a které jeho osobní údaje jsou zpracovávány
 • žádat přístup ke všem jeho osobním údajům, které TENZI zpracovává
 • žádat informace o opatřeních, která byla přijata k ochraně zpracovávaných osobních údajů
 • získat od TENZI informace o účelu zpracování a době uložení osobních údajů.
 • žádat od TENZI opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, nebo jejich doplnění
 • výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, b) zákazník odvolal svůj souhlas a zároveň není zpracování osobního údaje možné podřadit pod jiný právní důvod zpracování, c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; leda je zpracování TENZI podle všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné.
 • žádat po TENZI omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) zákazník popírá jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti, b) zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, c) TENZI již osobní údaje nepotřebuje, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků