Reklamace a vrácení zboží

Pokud potřebujete zakoupené zboží vrátit, prosíme učiňte tak v zákonné lhůtě, a to do 14 dnů od obdržení zboží.

 

 1. Od kupní smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak zákon, nebo si to ujednaly smluvní strany.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o odstoupení od smlouvy bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 3. 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
 4. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 5. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty boží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
 6. Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

 

 

Pokud potřebujete zakoupené zboží reklamovat, prosím obraťte se na nás telefonicky a vše vyřešíme co nejrychleji.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 4. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 5. b) na odstranění vady opravou věci,
 6. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 7. d) odstoupit od smlouvy.
 8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodání nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady se řídí občanským zákoníkem, příp. reklamačním řádem prodávajícího.

 

 

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem.
Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
Pokud je zboží poškozeno dopravouihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.
Po odstoupení od smlouvy musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní. Zákazníkovi do 14 dní vrátíme peníze, nemusí to být dříve, než nám zákazník zboží předá nebo prokáže, že je odeslal.
Finanční prostředky se vrací stejným způsobem jak byla objednávka zaplacena, pokud sám zákazník nesvolí k jiné variantě.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

K vyřizování reklamací použijte kontakt:

TENZI.CZ s.r.o.
Topolova 915
289 23 Milovice

eshop@tenzi.cz

+420 775 592 253

 
Vše o nákupu